Jerusalem Restaurant Cards - Past and Present - Group 2


Yossil's


Yossil's


Yossil's


Yossil's


Shipude Hagefen


Shipude Hagefen


Sami


Sami


Steakiyat Tzidkiyahu


Steakiyat Tzidkiyahu


Steakiyat Tzion Hakatan


Thailandi Bamoshava

Back Main Menu Main Index Next

Jerusalem Restaurant Cards
2009 www.jr.co.il